Благодійність за новими правилами

конструктор договоров Украина

З 3 лютого 2013 вступив в дію новий Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073 - VI (далі - Закон), який визначив загальні принципи здійснення благодійної діяльності в Україні.

Благодійна діяльність є важливим елементом суспільних відносин, спрямованим на допомогу найбільш вразливим верствам населення, довкіллю, культурній спадщині. У зв'язку з цим чітке і найбільш повне правове регулювання благодійної діяльності та правового статусу благодійних організацій, які безпосередньо здійснюють таку діяльність, є надзвичайно актуальним юридичним аспектом забезпечення нормального існування відносин щодо здійснення благодійної діяльності.

Новий Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» замінив Закон України «Про благодійництво та благодійні організації», який мав значні неузгодженості та породжував складності в розумінні й тлумаченні його положень, а відповідно, і в реалізації благодійниками та благодійними організаціями своєї діяльності. Крім того, Закон від 05.07.2012 р. вводить певні положення, спрямовані на спрощення існуючої бюрократичної зарегульованості у діяльності цих організацій.

Під благодійною діяльністю Закон розуміє добровільну особисте і / або майнову допомогу для досягнення певних цілей (освіта, наука, культура, охорона здоров'я), яка не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара (набувача благодійної допомоги).

В якості набувача благодійної допомоги Закон визначає бенефіціара (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), який отримує допомогу від одного або декількох благодійників. Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, які отримують допомогу для досягнення цілей.

Цілями благодійної діяльності відповідно до положень Закону є освіта, охорона здоров'я, екологія, запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, опіка та піклування, культура, мистецтво, спорт, стимулювання економічного зростання і т. п.

Закон від 05.07.2012 р. вводить певні положення, спрямовані на спрощення існуючої бюрократичної зарегульованості в діяльності благодійних організацій

До видів благодійної діяльності Закон відносить безкоштовну передачу у власність майна, грошей, а також безкоштовну поступку майнових прав; безкоштовну передачу права користування та інших речових прав на майно та майнові права; безкоштовну передачу бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; безкоштовне надання послуг та виконання робіт ; благодійну спільну діяльність та інші контракти (договори) про благодійну діяльність ; публічний збір благодійних пожертвувань; благодійні ендавмент ; спадщину, заповідальні відмови і спадкові договори для благодійної діяльності.

Підготовка або підтримка благодійних заходів, пов'язаних із створенням, відтворенням або використанням у встановленому законодавством порядку творів та інших об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі благодійних гастрольних заходів, визнається меценатською діяльністю за умови забезпечення вільного доступу до таких заходів.

Положення про меценатську діяльність не застосовується до заходів, пов'язаних з рекламою (крім соціальної реклами) або виборчою агітацією, а також з відтворенням або використанням комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, що охороняються у встановленому законом порядку.

Серед переваг нового Закону - значне спрощення державної реєстрації благодійних організацій в результаті віднесення механізму реєстрації благодійних організацій до загального механізму реєстрації юридичних осіб, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з передачею відповідних повноважень від Міністерства юстиції до державних реєстраторам відповідної адміністративно - територіальної одиниці, в якій знаходиться благодійна організація. За рахунок цього термін реєстрації благодійних реєстрацій скорочується з 2 місяців до 3 робочих днів. Правда, справедливості заради, слід сказати, що поки дана норма паралізована, оскільки Мін'юст вже не реєструє благодійні організації, а державні реєстратори хоч формально і отримали відповідні повноваження, але ще не мають відповідних механізмів, визначених їх внутрішніми положеннями, та відповідного програмного забезпечення і не можуть проводити подібні реєстрації. Також варто підкреслити скасування територіальних статусів благодійних організацій. Для виходу на всеукраїнський рівень тепер зовсім не обов'язково створювати відділення в більшості областей України.

Для виходу на всеукраїнський рівень тепер зовсім не обов'язково створювати відділення в більшості областей України

Істотним недоліком колишньої версії Закону була відсутність чіткої регламентації ознак та правової природи різних видів благодійних організацій та органів управління ними. Незважаючи на те що передбачалося існування благодійних організацій у формах благодійного фонду, благодійної установи, членської благодійної організації і т. п., чіткого розмежування вимог до кожного з видів благодійної організації не передбачалося і органи реєстрації на свій розсуд встановлювали відповідні вимоги, що часто призводило до зловживань з боку останніх і численних відмов у реєстрації з причини невідповідності вимогам за структурою управління, положенням статутних документів, порядку формування майна благодійних організацій.

У новому ж Законі введені чіткі критерії поділу благодійних організацій на благодійний фонд, благодійну організацію та благодійне товариство. До таких критеріїв належать порядок управління організацією та обов'язок по внесенню внесків, що дозволяють особам, які бажають здійснювати благодійну діяльність, вибрати оптимальний варіант, відповідний їх бажанням і вимогам управління і майнової участі.

Зокрема, благодійне товариство повинно створюватися не менш як двома засновниками. Благодійний фонд і благодійна установа - одним або двома засновниками. При цьому особливістю благодійного фонду є те, що його учасники не зобов'язані передавати йому будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності, а благодійна установа, навпаки, створюється за рахунок активів, що передаються одним або декількома засновниками для досягнення благодійних цілей за рахунок цих активів та / або доходів від них.

Ще однією з проблем колишнього Закону було обмеження поняття напрямки благодійної діяльності, що на практиці призводило до зловживань з боку третіх осіб та перешкоджанню діяльності благодійних організацій через визнання такої діяльності суперечить напрямками діяльності, встановленими цим Законом. Відповідно до положень нового Закону метою благодійної діяльності є сприяння законним інтересам одержувачів благодійної допомоги у певній сфері. Перелік сфер, в яких може надаватися така благодійна допомога, досить великий і дозволяє безперешкодно здійснювати благодійну діяльність в будь-якій галузі, визначеної засновниками благодійної організації.

Крім того, у повсякденній діяльності благодійних організацій Законом також передбачено цілий ряд спрощень. Це проявляється, зокрема, в: скасування вимоги про відкриття двох окремих банківських рахунків для благодійної діяльності та адміністративно - господарських витрат ; полегшенні ведення бухгалтерського обліку та зменшенні витрат ; скасування обов'язки створення кошторису, скасування вимоги про проведення благодійної діяльності виключно на підставі положень благодійної програми, затвердженої вищим органом благодійної організації, що могло значно уповільнювати прийняття рішень (тепер благодійна діяльність може здійснюватися і за рішенням органу управління); прямому вказівці на можливість здійснення благодійною організацією господарської діяльності без мети отримання прибутку.

Є в новому Законі і ряд недоліків. Так, в гонитві за спрощенням діяльності благодійних організацій законодавець скасував норми, які перешкоджали нецільового використання результатів діяльності благодійних організацій.

У гонитві за спрощенням діяльності благодійних організацій законодавець скасував також норми, які перешкоджали нецільового використання результатів діяльності благодійних організацій

При цьому була скасована заборона на формування майна та коштів благодійної організації за рахунок кредитів і заборона на передачу цих коштів і майна в заставу. У результаті цілком реальною стає схема, при якій благодійна організація, зібравши певний розмір благодійних пожертв, візьме кредит у підприємства чи банку під заставу цих пожертвувань. А коли терміни повернення кредиту пройдуть, підприємство зможе звернути стягнення на все майно благодійної організації, в тому числі на зібрані пожертви.

Крім цього, судячи з усього, благодійні організації зможуть виступати поручителями або заставниками за кредитними договорами, надавати позики або кредити за рахунок пожертвувань. Адже ч. 2 ст. 23 Закону забороняє здійснювати ці дії тільки по відношенню до членів органів управління благодійних організацій, тим самим допускаючи можливість надавати позики і кредити іншим особам.

Як згадувалося вище, новий Закон не містить вимог щодо того, щоб одержувачами благодійної допомоги були особи, які потребують в ній. Раніше така вимога присутнє у визначенні одержувача благодійної допомоги. Тепер же одержувач може отримувати благодійну допомогу для будь-яких законних інтересів у всіх сферах благодійної діяльності. При цьому до числа останніх віднесені також стимулювання економічного зростання та розвитку економіки України та її окремих регіонів, підвищення конкурентоспроможності України. Тобто тепер благодійні організації цілком легально можуть надавати благодійну допомогу підприємствам для стимулювання їх економічного зростання та конкурентоспроможності.

Цікавими видаються і положення ч. 2 ст. 6 Закону, що дозволяють повернення благодійнику як поворотної фінансової допомоги суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом терміну, визначеного благодійником. Для благодійника це може бути способом тимчасового виведення грошових коштів з метою зменшення податкових зобов'язань у певний обліковий період і з подальшим поверненням йому цих коштів.

З'явилися в Законі і норми про заборону здійснення правочинів із заінтересованістю. Зокрема, члени органу управління благодійної організації не можуть брати участь у прийнятті рішень щодо договорів або інших правових угод між благодійною організацією та цим членом органу управління або пов'язаною з ним особою. Крім того, учасники (засновники) та члени органів правління благодійних організацій не можуть бути учасниками бенефіціарами (отримувачами благодійної допомоги). Разом з тим законодавство чітко не визначає наслідки укладення угод з порушенням цих заборон (тому такі угоди будуть оспорімимі) і хто зможе оспорювати такі угоди (ймовірно, цим будуть займатися податкові органи). Також неврегульованим є визначення членів органів управління благодійних організацій їх засновників та / або учасників. З одного боку, загальні збори учасників названо органом управління благодійної організації, з іншого - ч. 4 ст. 23 Закону розділяє поняття засновників (учасників) та членів органів управління благодійної організації.

ВИСНОВОК:

Таким чином, прийнятий в 2012 році Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» створює широкі можливості для створення благодійних організацій та здійснення ними діяльності для задоволення інтересів осіб, які потребують допомоги, поліпшення стану навколишнього середовища, а також збереження культурної спадщини від руйнування і забуття. Однак вищевикладені прогалини законодавчої регламентації здійснення благодійної діяльності можуть мати критичні наслідки. Адже ч. 2 ст. 27 Закону дозволяє за рішенням суду припинити діяльність будь-якої благодійної організації за позовом будь-якого зацікавленого особи у разі використання її активів з порушенням встановлених Законом вимог протягом не менше 12 місяців. Враховуючи, що вимоги до використання активів законодавством чітко не визначені, а під зацікавленою особою може розумітися майже будь-яка особа, то загроза примусової ліквідації буде постійно висіти над благодійними організаціями як дамоклів меч. Будемо сподіватися, що існуючі недоліки будуть усунені законодавцем найближчим часом.

Віктор Мороз,

генеральний директор, керуючий партнер

ЮК «Правова гільдія «ВікторіАл»