Безоплатна роздача друкованої рекламної продукції та ПДВ

Поняття «постачання товарів», наведене в пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню).

Розглянемо всі можливі варіанти підходу до даної ситуації з точки зору оподаткування ПДВ безоплатної роздачі рекламних ТМЦ.

Регулюється процедура оподаткування податком на додану вартість розділом V ПКУ.

ПКУ містить окреме визначення поняття «особа» (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Зокрема, особа для цілей розділу V цього Кодексу – це будь-яка із зазначених нижче осіб:

– суб'єкт господарювання – юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 %, за винятком юридичних осіб – платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 ПКУ);

– інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;

– фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб – підприємців, визначених у пп. 1 і 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та фізичних осіб – підприємців, визначених у пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 %, за винятком фізичних осіб – підприємців, визначених у пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 ПКУ), та/або ввозить товари на митну територію України;

– представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Безоплатна передача продукції рекламного характеру фізичним особам не підпадає під визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість

Зважаючи, що у переліку осіб, які чітко визначені саме з метою оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів, відсутні фізичні особи як такі, то безоплатна передача продукції рекламного характеру фізичним особам не підпадає під визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість.

Іншими словами, слід розглянути випадок, чи оподатковується податком на додану вартість безкоштовна роздача рекламних ТМЦ юридичним особам чи фізичним особам – суб'єктам підприємницької діяльності?

Оскільки у визначенні поняття «постачання товарів» мова йде саме про товари, проаналізуємо його.

«Товари – матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення» (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

«Матеріальні активи – основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами» (пп. 14.1.111 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Поняття «оборотні активи» ПКУ не містить. Скористатись в даному випадку нормами пп. 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 ПКУ та використати поняття «оборотні активи», наведене в П(С)БО 2, ми не можемо, оскільки використання інших термінів, наведених в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних і міжнародних положеннях (стандартах) фінансової звітності, положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, передбачено лише для цілей розділу III ПКУ – тобто для розрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Єдине найближче поняття до «оборотних активів» наведене в пп. 14.1.2 п. 14.1 ст. 14 ПКУ – активи, яке вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до ст. 1 ЗУ № 996 «активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому».

У даному випадку доцільно звернути увагу на лист Мінфіну від 04.07.2011 р. № 31-08410-07-10/16785, згідно з яким контрольованим підприємством вважається ресурс, вигоди від використання якого, як очікується, надходитимуть на підприємство, і підприємство має можливість обмежити доступ інших до цих вигод.

Рекламна продукція зазвичай оприбутковується на рахунки класу 2 «Запаси». Запаси – це активи, призначені для продажу, для виробництва продукції та управління підприємством або перебувають у виробництві (п. 4 П(С)БО 9). Як зазначено вище, для податкового обліку запаси вважаються товарами (пп. 14.1.244 ПКУ).

ВИСНОВОК:

У випадку безоплатної роздачі рекламних матеріалів юридичним особам чи фізичним особам – суб'єктам підприємницької діяльності така операція буде підпадати під визначення поняття «постачання товарів» та оподатковуватиметься податком на додану вартість.

Наталія Салова,

аудитор,

аудиторська компанія PSP Audit

www. pspaudit. com. ua/