Чи можна за довіреністю передати право підпису первинних бухгалтерських документів?

конструктор договоров Украина

ПИТАННЯ

На підприємстві працює тільки директор. Директор на певний період їде. Перед цим він нотаріальної довіреністю уповноважує фізична особа вести господарську діяльність підприємства. Це фізична особа не є працівником підприємства.

Чи може така уповноважена фізична особа виписувати податкові накладні, видаткові накладні, підписувати акти виконаних робіт і договори ? Чи потрібно оформляти доручені дії фізичній особі, крім нотаріальної довіреності, ще якими-небудь документами (наказами) ?

ВІДПОВІДЬ

Ч. 1 ст. 3 Господарського кодексу визначає господарську діяльність як діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Таким чином, якщо довіреність директора підприємства не містила особливих застережень, повірений у даному випадку був уповноважений на здійснення господарської діяльності підприємства в розумінні ГК. Однак така довіреність ще не означає автоматичне набуття повіреним повноважень з ведення та документування бухгалтерського обліку, підписи податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт. Це пояснюється наступним. Ч. 5 ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон № 996- XIV) відносить до повноважень підприємства серед іншого самостійну розробку системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначення прав працівників на підписання бухгалтерських документів.

Згідно ч. 2 п. 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно - матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

Ст. 1 Закону № 996- XIV визначає первинним документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. У свою чергу, господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Таким чином, податкові накладні, видаткові накладні та акти виконаних робіт є первинними документами.

Виходячи з цього, на підставі довіреності на управління господарською діяльністю підприємства особа може бути уповноважена серед іншого підписувати від його імені договори. Однак законодавство не передбачає автоматичний перехід до повіреного повноважень з приводу здійснення бухгалтерського обліку, ведення його записів і підпису відповідних документів. Адже для цього необхідно бути в переліку осіб, уповноважених підписувати первинні бухгалтерські документи даного підприємства. Таким чином, без окремої передачі повноважень на ведення та документування бухгалтерського обліку повірений не може виписувати податкові, видаткові накладні та підписувати акти виконаних робіт.

Для того щоб повірений міг здійснювати всі зазначені в питанні дії, він повинен бути уповноважений на їх здійснення не тільки довіреністю, а й відповідним розпорядженням директора. Законодавство не встановлює порядок і форму такого розпорядження. У зв'язку з цим як форму передачі таких повноважень доцільно використовувати наказ директора, яким затверджується перелік осіб, уповноважених на роботу з первинними документами. У цьому переліку повинен бути зазначений повірений як особа, тимчасово уповноважена здійснювати управління господарською діяльністю підприємства. У такому випадку як складання первинних документів, так і їх підписання буде належним чином забезпечено повноваженнями повіреного.

Запропонований порядок передачі повноважень повіреному буде відповідати ч. 2 та ч. 3 ст. 8 Закону № 996- XIV, які припускають, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. При цьому зазначений власник або уповноважений ним орган (посадова особа) несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Таким чином, якщо передача директором своїх повноважень з управління підприємством третій особі передбачена установчими документами підприємства, він також має право уповноважити повіреного працювати з первинними документами з правом їх підпису. При цьому, як було зазначено вище, обов'язковим має бути додаткове підтвердження повноважень повіреного у сфері бухгалтерського обліку та документообігу.